Περιγραφή

Το Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Πετρολογίας – Κοιτασματολογίας ανήκει στον τομέα των Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. Το εργαστήριο έχει ως πεδίο έρευνας και εκπαίδευσης τις επιστήμες της ορυκτολογίας, της πετρολογίας και της κοιτασματολογίας, δηλαδή την μελέτη των ορυκτών, των πετρωμάτων και μεταλλευμάτων.

Η εκπαίδευση που παρέχει το εργαστήριο δίνει βασικές γνώσεις:

  • Ορυκτολογίας, δηλαδή της μελέτης των ορυκτών, της δομής τους, των φυσικών, χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων τους, την μεθοδολογία αναγνώρισής τους μακροσκοπικά, της χημικής σύστασης με χημικές ή φυσικές μεθόδους ανάλυσης, της συστηματικής ταξινόμησης αυτών και της χρήσης τους.
  • Πετρολογίας, δηλαδή της μελέτης των πετρωμάτων, της γένεσης και εξέλιξής τους, την μεθοδολογία αναγνώρισης και ταξινόμησης, και του χαρακτηρισμού τους με χημικές ή φυσικές μεθόδους ανάλυσης. Παράλληλα, δίνονται βασικές γνώσεις για την δομή και την σύσταση της γης και μελετώνται οι τρεις βασικές κατηγορίες πετρωμάτων που απαντούν σε αυτήν, δηλαδή τα πυριγενή, τα ιζηματογενή και τα μεταμορφωμένα πετρώματα.
  • Κοιτασματολογίας, όπου μελετώνται οι μορφολογικοί και γενετικοί τύποι των διαφόρων κοιτασμάτων, ο ιστός και η υφή των μεταλλευμάτων, το γεωτεκτονικό περιβάλλον γένεσης.

Η έρευνα και εκπαίδευση γίνεται από τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ του εργαστηρίου. Τεχνική και διοικητική υποστήριξη  παρέχεται από μέλη ΕΤΕΠ και ΙΔΑΧ.

Συνδεθήτε στο Facebook του εργαστηρίου!